Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus 2024

Uusi Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus alkaa 7.-8.3.2024

Mene ongelmien ytimeen ja tuo positiivista muutosta asiakkaallesi ja hänen taustayhteisölleen. Vihdoinkin saat otteen epämääräisistä yhteisödynamiikoista!

"Konstellaatiotekniikka auttaa saamaan nämä näkymättömät, monimutkaisilta ja vaikeasti tartuttavilta tuntuvat ongelmat ja vuorovaikutussuhteet näkyviksi. Kun näkymätön saadaan näkyväksi, sille voidaan tehdä jotain. Pelkästään sen näkeminen voi olla järisyttävä kokemus. Se on myös intuition ja sanattoman, kehollisten tunteiden tutkimisen kautta tapahtuva kokemus. Meidän maailmamme pyörii niin paljon sanojen ympärillä, että joskus niistä irrottautuminen antaa uutta näkökulmaa. Organisaatiokonstellaation ohjaajakoulutuksen jälkeen ohjaajana näen ja tunnen yksilöiden ja ryhmien välisiä suhteita syvällisemmin ja systeemiseti. Tämä on merkittävästi muuttanut sitä, miten voin auttaa asiakkaitani."

Lari Karreinen
Ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori
Osana yhteistä ratkaisua Oy  


"Organisaatiokonstellaation ohjaajan koulutus antaa erinomaiset valmiudet systeemisen konstellaation käyttämiseen organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutus on täysipainoinen kokonaisuus, jonka erinomaista antia on Jani Romanin taito paitsi kouluttaa, myös luoda ryhmätyöskentelylle hedelmällinen ja kannustava ilmapiiri. Käytännön Case-esimerkkien avulla pääsimme myös kokeilemaan ohjaajan taitojamme käytännössä ja seuraamaan toisten työskentelyä sekä konstellaation toimivuutta menetelmänä.    

Systeeminen konstellaatio auttaa havaitsemaan näkymättömiä dynamiikoita ihmissysteemeissä, sellaisia, joista ei välttämättä olla tietoisia, mutta joiden vaikutus pinnan alla voi olla voimakas. Se on loistava menetelmä kokonaiskuvan hahmottamiseen, kuvan, jota osallistujat huomaavat katsovansa uudesta näkökulmasta. Konstellaatio ei ratkaise, mutta se näyttää ja näin tekemällä se tarjoaa huikeita uusia oivalluksia, todellisia ratkaisun avaimia. Systeeminen konstellaatio on vaikuttava ja syvällinen menetelmä sekä työyhteisöjen kehittämisen että yksilötyönohjaukseen."  


Malla Hintsala
henkilöstöjohtaja, Ihminen tavattavissa –mentor, työnohjaaja ja konstellaatio-ohjaaja.  


"Konstellaatio-ohjaajakoulutus oli mielenkiintoinen matka ihmisyyteen, ihmisyhteisöihin ja niiden piileviin voimiin. Tutkin diplomityössäni yli 15 vuotta sitten hiljaista tietoa sekä yksilön että työyhteisön näkökulmasta ja tuolloin koin, että jotain olennaista jäi tavoittamatta. Työssäni kouluttajana, valmentajana ja kehittäjänä olen päässyt syventämään osaamistani diplomityön teemoista hyvin konkreettisella tavalla, mutta Janin koulutus vei ymmärrystäni ja menetelmäosaamistani syvyystasolla uusiin ulottuvuuksiin. Koin vahvasti, että tavoitin ymmärryksen ja kokemuksen tasolla sen, mihin en päässyt käsiksi diplomityötutkimuksen keinoin. Ja mikä parasta, nämä uudet ulottuvuudet ovat alkaneet avautua jo rohkeimmille asiakkaillenikin.

Ohjaajana Jani on erittäin asiantunteva, lämmin ja läsnäoleva. Koulutuspäivien muodostama kokonaisuus oli teemoitettu loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, mutta toteutustapa oli jotain ihan muuta kuin perinteinen yrityskoulutus. Koulutuspäivät rakentuivat spontaanisti ja Jani nosti aina keskiöön osallistujille ajankohtaiset kysymykset ja toiveet. Oppiminen tapahtui paljolti todellisten asiakastapausten työstämisen kautta ja kaikki oppimisroolit antoivat paljon: seuraaminen, edustajana toimiminen ja ohjaaminen. Voin suositella koulutusta lämpimästi kaikille niille, jotka haluavat hahmottaa ihmisyyttä ja ihmisyhteisöjä syvemmin ja joiden mieli on avoin kokemuksellisten oivallusten tarjoamille kasvu- ja kehittämismahdollisuuksille. Kokemukseni on se, että konstellaatiotyöskentely vaatii rohkeutta, uskallusta ja heittäytymistä, mutta antaa satsatut panokset monin verroin takaisin."


Tiina Hultén
ReMindin perustaja ja yksi valmentajista


Ainutlaatuinen Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus avaa sinulle systeemisen ymmärryksen maailman. Menetelmän suosio kasvaa kovaa vauhtia, mikä ei ole ihme: se tekee näkymättömät dynamiikat näkyviksi ja auttaa löytämään kestävämpiä ratkaisuja.    

Koulutuksen jälkeen kykenet tukemaan työyhteisöjä ja yksityisasiakkaitasi aikaisempaa tehokkaammin ymmärtämällä systeemisiä rakenteita ja dynamiikoita. Osaat soveltaa monipuolisesti systeemistä ymmärrystä ja käyttää konstellaatiota välineenä/työkaluna organisaation ja työyhteisön kehittämisessä.  

Kenelle? Kokeneille työnohjaajille, konsulteille, coacheille, esimiehille, johtajille, sovittelijoille, terapeuteille – sinulle, joka haluat laajentaa ymmärrystäsi ihmissysteemeistä voidaksesi tuottaa asiakkaillesi ja työyhteisöille enemmän lisäarvoa.    

Koulutuksen vetäjä on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa TkT (työpsykologia) Jani Roman. 

Oletko koskaan kokenut, että työyhteisössä on voimakkaita jännitteitä, mutta niitä ei kyetä käsittelemään rakentavasti?

Suurimmat haasteet työnohjauksessa, coachauksessa, fasilitaatiossa ja prosessikonsultaatiossa liittyvät ihmisten välisiin jännitteisiin ja yhteistyön ongelmiin, ei teknisiin tai ”asiallisiin” kysymyksiin. Näiden kysymysten kanssa esimiehet ja johtajat kipuilevat eniten.

Oletko koskaan ihmetellyt, miten hankalaa on saada aikaiseksi hyvää yhteistyötä ja suunnattua yhteistä energiaa yhteisiin tavoitteisiin?

Suurin osa ”ongelmista” onkin oireita, ja ongelmien ydin on näkymättömissä. Siksi monet ”ratkaisut” jäävät pinnallisiksi – ilman ymmärrystä ongelmien todellisista syistä.

”Mitä monimutkaisempi ja haastavampi tilanne on edessä, sitä tärkeämpi olisi nähdä, mitä työyhteisössä todella tapahtuu ja miten näkymättömät dynamiikat vaikuttavat!”

Toimiessasi työyhteisön kehittäjänä, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina, sovittelijana tai terapeuttina, törmäät ihmissysteemien näkymättömiin dynamiikkoihin. Jokainen yhteisö on systeeminen kokonaisuus. Ihminen on sosiaalinen eläin. Kaikkein tärkeimmät ihmistä ohjaavat tekijät liittyvät näihin sosiaalisiin voimiin.

Tiedän omasta kokemuksestani, miten ydinkysymysten äärellä tässä ollaan. Olen ollut auttamassa useissa suurissa fuusioissa kahden yrityskulttuurin törmätessä – ja ihmiset ovat hämmennyksissään, turhautuneita, uupuneita ja neuvottomia, miten viedä laivaa eteenpäin. Miten saada kaikki oikeasti edes samaan veneeseen?

Olen nähnyt, miten ihmisten energia menee toistensa syyttelyyn. Sen sijaan, että nähtäisiin millaiset systeemiset rakenteet ja voimat tosiasiassa synnyttävät ongelmat.

Olen nähnyt, miten vatvotaan samoja asioita ilman, että hahmottuu mitään selkeyttä suunnasta. Sen sijaan, että tunnistettaisiin, millaiset systeemiset ydinkysymykset täytyy kohdata, jotta kaikkien katseet voisivat kääntyä samaan suuntaan.

Olen nähnyt, miten johtajat vetäytyvät turhautuneina alaistensa vastahankaisuuteen. Sen sijaan, että nähtäisiin, miten rakentaa aitoa yhteyttä ja kohdata oikeasti pinnan alla hiertäviä tekijöitä, joiden työstämisen jälkeen syntyy vapautunut helpotus ja uusi into. ”Tämä on uusi alku”, eräs konstellaatioon osallistunut henkäisi hämmentyneenä siitä, että oli juuri tapahtunut jotain sellaista oivaltamista ja vapautumista, mitä kukaan ei aiemman kokemuksensa pohjalta pitänyt edes mahdollisena.

”Tutkimus on osoittanut, että yksi konstellaatio voi tuottaa merkittävän muutoksen työyhteisöön.”*

Konstellaatio on elävä suurennuslasi, joka näyttää mitä tapahtuu näkymättömissä. Kun kokee konstellaation, tajuaa, että oleellista ei ole katsoa suurennuslasia, vaan sitä, mitä sen kautta näkyy: ihmisyhteisöissä vaikuttavat dynamiikat.

Esimerkkejä, joihin menetelmä sopii hyvin:
• Tiimin kokemat ongelmat jaksamisessa ja motivaatiossa
• Yhteistyön ongelmat
• Luottamuspula johdon ja henkilöstön välillä
• Korkea vaihtuvuus
• Johtamisen ongelmat
• Konfliktit
• Toiminnan suunnan epäselvyys tai se on kokonaan kadonnut
• Fuusiot ja erilaiset integraatiot
• Organisaatiokulttuurin kehittäminen
• Priorisointiongelmat
• Uuden strategian luominen
• Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
• Asiakas ei luota organisaatioon
• Yhteisö on joutunut huonoon mediavaloon

Organisaatiokonstellaatiolla on joitakin aivan ainutlaatuisia hyötyjä verrattuna moneen muuhun organisaatioiden kehittämisen menetelmään:

Edistää ihmisten välistä keskinäistä arvostusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmän avulla nähdään ja koetaan, miten ongelmien taustoilla on todellisia syitä, jotka usein ovat jääneet pimentoon. Näitä kohtaamalla syntyy uudenlaista arvostusta ja yhteistyön edellytykset paranevat.
Löytää nopeasti ongelmien ytimen. Menetelmä ohittaa puheen ja selitykset, minkä ansiosta se pääsee usein nopeasti ongelmien ytimeen.
Tuottaa kestäviä ratkaisuja. Konstellaatio ottaa huomioon koko systeemin ja sen avulla voidaan etsiä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain osaoptimoi yhden osapuolen näkökulmasta.
Kehittää johtajuutta ja henkilökohtaista selkeyttä. Menetelmä haastaa johtajia kehittämään johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Usein tämä antaa syvällisiä henkilökohtaisia oivalluksia, jotka auttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Menetelmä vahvistaa johtajaa ja auttaa häntä toimimaan systeemin palveluksessa.
Paljastaa isomman kokonaisuuden ja lisää ymmärrystä kunkin roolista ja paikasta siinä. Jokainen näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on avartavaa tajuta isompi kokonaisuus, jossa myös historialla on paikkansa: mikään ei ole syntynyt itsestään. Lyhytnäköisyyteen perustuva toiminta sammuttelee tulipaloja (huonolla menestyksellä), mutta isompaan kokonaisuuteen perustuva ymmärrys poistaa tulipalojen alkusyyt.
Voidaan ymmärtää kunkin systeemiin kuuluvan tahon kokemuksia. Tämä auttaa erilaisessa suunnittelutyössä, koskien esimerkiksi strategiaa, brändiä tai tuotteita.
Opit paljon vain seuraamalla konstellaatioita. Konstellaatiot tuottavat syvällistä ymmärrystä kulloinkin tarkasteltavasta aiheesta, ja ne voivat liittyä markkinointiin, vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen, organisointiin, palkitsemiseen, prosessien kehittämiseen, jne.

Kun osaat käyttää menetelmää:
• Olet rauhallisempi ja luottavaisempi ohjaustilanteissa – tiedät, että sinulla on työkalu, joka tuo selkeyttä
• Asiakkaasi ovat tyytyväisempiä sinuun
• Nautit työstäsi, koska samalla kun autat asiakastasi, opit koko ajan uutta jokaisen konstellaation myötä
• Tienaat paremmin, kun kykenet auttamaan asiakkaitasi tehokkaammin
• Olet selkeämpi ja itsevarmempi myös asiakastapaamisissa, sillä voit konstellaation avulla selkeyttää suhdettasi asiakkaaseesi ja siihen, mitä kykenet hänelle tarjoamaan
• Löydät helpommin tasapainon ja levollisuuden niin työssäsi kuin läheisten ihmistesi kanssa

* Kyselytutkimus 2016, n=40. Lisäksi esim.: Birkenkrahe, M. (2008); Green, C. & Green, S. (2008); Jurg, W. (2010); Roevens LM J., (2008); Roman, J. (2011, 2015, 2016) (tutkimus toteutettu Työsuojelurahaston tuella).

Millainen on Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus?

Koulutus keskittyy todellisten taitojen oppimiseen. Se on kokemuksellinen, toiminnallinen ja yllätyksellinen. Nimittäin todennäköisesti tulet oppimaan ja oivaltamaan asioita, joita et olisi osannut ehkä edes kuvitella.    

Miksikö? Koska systeeminen ymmärrys on syvää ymmärrystä ihmisestä.    

Koulutus perustuu yli 20 vuoden tutkimukseen ja kokemukseen. Sen taustalla on käytäntöön integroitunutta teoreettista tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä – ja kaiken keskiössä on kaiken aikaa ihminen ja hänen todellisuutensa. Sinä ja asiakkaasi.    

Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio nostavat kehittämisosaamisesi uudelle tasolle:    
• Kehität ammattitaitoasi ja osaamistasi uudelle tasolle - paluuta ei ole, kun alat hahmottaa systeemisiä rakenteita.
• Ainutlaatuinen koulutus - opit askel askeleelta miten käyttää konstellaatiota kehittämiseen.
• Syvällistä reflektiota ja aitoa oivaltamista - huima henkilökohtainen kasvumatka!
• Koulutus, joka tukee suoraan työtäsi - saat konkreettisia työkaluja!
• Pääset mukaan yhä kasvavaan yhteisöön, jossa voit kehittää ja kehittyä yhdessä.
• Koulutus, joka perustuu tutkimukseen ja pitkään kokemukseen organisaatiokulttuurista ja organisaatioiden systeemisestä kehittämisestä.
• Systeeminen ymmärrys palvelee kaikilla elämänalueilla!    

Koulutuksen rakenne ja sisältö    

Koulutuksen kesto on 7 x 2 päivää eli yhteensä 14 lähiopetuspäivää ja lisäksi opiskelijoiden harjoituspäiviä. Osallistuja tekee kirjallisuusreferaatin ja lopputyön, joka sisältää kuvauksen yhdestä kolmen kerran asiakasprosessista ja vähintään viidestä yksittäistä konstellaation ohjauksesta.    

Opiskelijat saavat kurssimateriaalina vihon, jossa on kuvattu seitsemän valmista askel askeleelta etenevää konstellaatioprosessia työnohjauksen ja konsultaation tarpeisiin. Nämä prosessit tehostavat huomattavasti menetelmän menestyksekästä käyttöä. Prosessien oppiminen tukee myös kokeneiden konstellaatioiden ohjaajien kehittymistä. Niissä kiteytyy yksinkertaisia, mutta tehokkaita interventioita tavalla, joka mahdollistaa kuitenkin syvällisen työskentelyn.    

Kaikilla kerroilla tehdään konstellaatioita aiheisiin liittyen ja osallistujat harjoittelevat ohjaamista.    

Koronatilanteesta riippuen ensimmäiset lähipäivät voidaan järjestää etänä koulutuksen laadun kärsimättä, sillä olemme saaneet valtavasti kokemusta konstellaatioiden tekemisestä etänä - tämä on tärkeä osa oppimista.  

Koulutuspaikka: Scandic Espoo, Nihtisillantie 1.    
Tapaamisajat: klo 9-16.

1 Systeemisen konstellaation perusteet (2 pvä), 7.-8.3.
• Systeemien organisoitumisen perusperiaatteet.
• Systeemiset periaatteet ja voimat.
• Systeemiset oireet ja dynamiikat.
• Mindfulness ohjaajan työn perustana.
• Kokemuksia konstellaatiosta. Harjoituksia.    

2 Strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittäminen (2 pvä), 4.-5.4.
• Konstellaation soveltaminen strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittämiseen.
• Turvallisia tapoja tehdä konstellaatioita yksilö- ja ryhmätilanteissa. Harjoittelu.    

3 Ohjaajan itsetuntemus ja ymmärrys ihmisestä (2 pvä), 2.-3.5.
• Ihminen sosiaalisena olentona.
• Perhekonstellaatio ja emotionaalinen ymmärrys ihmisestä.
• Oma itsetuntemus varmistaa ohjaamisen selkeyden – teemme osallistujien henkilökohtaisia konstellaatioita.  

4 Systeeminen työnohjaus ja coachaus (2 pvä), 6.-7.6.
• Systeemisen ymmärryksen soveltaminen yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa ja coachauksissa.
• Konstellaatiot yksilö- ja ryhmätilanteissa. Harjoittelu.

5 Työyhteisön ja organisaatiokulttuurin kehittäminen (2 pvä), 22.-23.8.
• Systeemiset rakenteet organisaatioissa ja työyhteisöissä.
• Organisaatiokulttuurin vaikutus työyhteisön toimintaan ja kulttuurin kehittäminen.
• Systeeminen kehityshanke ja konstellaatio sen osana.
• Systeeminen ymmärrys sovellettuna muuhun kehitystoimintaan.    
 
6 Johtaminen (2 pvä), 19.-20.9.
• Systeeminen johtajuus ja johtamisen kehittäminen.
• Henkilökohtaiset konstellaatiot asiakkaan kehityksen tukemiseksi – terapian ja ohjauksen rajapinnat.    

7 Harjoittelu ja päätös (2 pvä), 31.10.-1.11.
• Ohjaamisharjoittelua ja palautteita niistä.
• Yhteisölliset konstellaatiot.
• Oppimisprosessin reflektointi.
• Koulutuksen päätös.    

Tapaamiskerroilla 2. ja 4.-7. voidaan ottaa mukaan ulkopuolisia caseja, mikä antaa työyhteisöille tai yksittäisille ihmisille mahdollisuuden saada tukea toimintansa kehittämiseen.    

Kurssimateriaali

Hintaan kuuluu Systeemisen konstellaation seitsemän prosessia työnohjaukseen ja konsultaatioon -vihko. Muu materiaali: Systeeminen konstellaatio (Jani Roman 2016), Invisible Dynamics (Horn & Brick 2005).  

Koulutuksen hinta  

Koulutuksen hinta on 4950 euroa + alv. Koulutuksen aloittanut sitoutuu maksamaan koko summan.

Koulutus voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä.    

Hae koulutukseen sivun alta klikkaamalla! Saat heti sähköpostiviestin, jossa pyydän sinulta vapaamuotoista hakemusta.  

Kirjoita hakemukseesi vapaamuotoinen kuvaus taustasi ja miten aiot hyödyntää oppimaasi. Hyväksymisen edellytyksenä on vähintään viiden vuoden kokemus työelämässä toimimisesta, vähintään opistotaustainen koulutus ja eduksi on työnohjaajan koulutus tai vastaava kokemus. 

Jani Roman

IOASTin perustaja

TkT (työpsykologia) Jani Roman on dialogisuuden uranuurtajia ja systeemisen konstellaation pioneereja. Hän on kokenein konstellaatio-ohjaaja Suomessa. Hän on myös tutkinut menetelmän soveltuvuutta organisaatioiden kehittämiseen (ongelmien diagnosointi, kulttuurin kehittäminen, johtamisen kehittäminen) 20:ssa organisaatiossa osinTyösuojelurahaston rahoittamana. Jani on auttanut useissa suurissa fuusioissa ja yritysostoin kasvavissa yrityksissä yhteisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa.

 ”Tekniikan tohtori Jani Roman on yksi Suomen tunnetuimmista ja kokeneimmista yrityskulttuurin asiantuntijoista.”

Mikko Haapanen, Arto Hiltunen, Tom von Weymarn (2022) Omistajien, hallituksen ja johdon osaaminen, yhteistyö ja vallankäyttö. Boardman Oy.

Nimettömänä annettujen palautteiden keskiarvo on 5/5.

”Opettaja on huippuosaaja ja kannusti kokeilemaan ja ajattelemaan itse.”

”Kiitos hienosta oppimiskokemuksesta, josta on ollut todellista hyötyä.”

”Opettaja ei päästänyt meitä helpolla, vaan kohteli meitä kuin aikuisia.”

”Loistava kurssi jokaiselle, joka haluaa laajentaa ajatteluaan, osaamistaan ja ymmärrystään erilaisten organisaatioiden ja ihmisryhmien toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä inhimillisten mahdollisuuksien ja toiminnan näkökulmasta. Jokaiselle, joka haluaa kehittää inhimillistä systeemistä ymmärrystään.”

”Iso määrä harjoituksia ja oikeita asiakascaseja omiemme lisäksi. Keskustelu harjoitusten jälkeen ja yhdessä oppiminen ja oivaltaminen.”

”Iso kiitos sinulle Jani. Olet hienosti tilaa antava ja kaikkia kunnioittava opettaja :) Oli todellinen ilo olla tällä kurssilla mahtavien opiskelukavereiden kanssa.”

”Kouluttaja-ohjaajan avoimen vuorovaikutteinen, dialoginen lähestymistapa. Hänen tapansa jakaa omaamaansa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä kurssitien kulkeminen yhdessä (tasavertaisena) kurssilaisten kanssa mahdollisti jokaiselle kurssilaiselle kokemuksen oman tarpeen mukaisesta oppimistilasta. Jokainen kurssilainen rikastutti kokemuksillaan ja näkökulmillaan kokonaisoppimista, parviälyä.”

Hae tästä